საარჩევნო კოდექსის მიმოხილვა - 50 ტესტი
Image
საარჩევნო კოდექსის მიმოხილვა - 75 ტესტი
Image
საარჩევნო კოდექსის მიმოხილვა - 100 ტესტი
Image

შრომის სამართალი
Image
სადაზღვეო სამართლის მიმოხილვა
Image
სისხლის სამართლის პროცესი 1 - პროცესის მონაწილეები
Image

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების რეგულირება
Image
ტესტი კონსტიტუციურ სამართალში
Image
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
Image

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია
Image
ტესტირება სანივთო სამართალში
Image
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კანონმდებლობის სპეციფიკა
Image